Regulamin platformy Grow Spot

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Internetowej Grow Spot (dalej jako Platforma) należącej do Adrianny Hirsz, Justyny Świetlickiej i Wiolety Urban (dalej jako Operator) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Operatorem Usługi, a Użytkownikiem wynikających z korzystania ze strony.  
 2. Operatorem Usługi są Adrianna Hirsz, Justyna Świetlicka i wioleta Urban uwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Grow Spot - Adrianna Hirsz, Justyna  Świetlicka, Wioleta Urban Spółka Cywilna pod adresem al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk, posługujące się numerem NIP: 9571148769 oraz REGON: 523130999. 
 3. Platforma ma na celu dostarczanie Użytkownikom informacji związanych - także pośrednio - z edukacją na temat prowadzenia własnego biznesu w przestrzeni Internetowej w ramach płatnych webinarów, przygotowanych przez prelegentów posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu biznesu.
 4. Użytkownik akceptuje Regulamin Platformy z chwilą zakupu subskrypcji na Stronie Internetowej www.GrowSpot.pl.
 5. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Usługi oraz Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 2 

Definicje regulaminowe

 1. Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 12 lat lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora. 
 2. Usługa: usługa świadczona przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej, polegająca na dostarczaniu webinarów edukacyjnych oraz dostępu do panelu dyskusyjnego na Platformie.
 3. Sklep Internetowy - domena pozwalająca na dokonanie zakupu usług Operatora drogą elektroniczną, dostępna pod adresem www.GrowSpot.pl.  
 4. Umowa sprzedaży – umowa czasowego udzielenia dostępu do Platformy zawierana albo zawarta między Klientem a Operatorem za pośrednictwem Sklepu Internetowego na Stronie Internetowej www.GrowSpot.pl
 5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym wybranym przez Operatora , w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.  
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Operatorem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Operatorem w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Usługi.  
 7. Ścieżki edukacyjne - zestaw zajęć udostępniany przez Platformę, składający się z materiałów video, przygotowanych przez zaproszonych prelegentów 
 8. Cykl rozliczeniowy -  okres rozpoczynający się od dnia zakupu dostępu do platformy i trwający przez 6 miesięcy lub 12 miesięcy, w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika, który w przypadku braku anulacji zostaje ponownie rozpoczęty na ten sam okres.

§ 3 

Korzystanie z możliwości Platformy

 1. Na Platformie użytkownik ma możliwość skorzystania jednej lub kilku Usług oferowanych przez Operatora, takich jak: 
 2. Korzystanie z ścieżek edukacyjnych, do których płatny dostęp uzyskuje przez zakup usługi na Stronie Internetowej www.GrowSpot.pl
 3. Korzystanie z forum dyskusyjnego w obrębie społeczności osób, które dołączyły do Platformy
 4. Wypełnienie formularza kontaktowego, który umożliwia kontakt z Operatorem. 
 5. Dokonanie czynności z ust. 1 wymaga udostępnienia swojego imienia oraz adresu mailowego. Dane te podlegają przetwarzaniu przez Operatora jako Administratora w celach kontaktowych w zakresie związanym z ewentualnym wysłaniem oferty. Przesłanie formularza staje się skuteczne tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody ujętej w treści stosownego check-box’a. Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne, aby otrzymać wiadomość zwrotną od Operatora. W przypadku jej niewyrażenia, Administrator nie ma prawnych podstaw na nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem. 
 6. Użytkownik zobowiązany jest do:  
 7. korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich;  
 8. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym; 
 9. przestrzegania postanowień Regulaminu Strony Internetowej www.GrowSpot.pl.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Operatora oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Platformy Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres: kontakt@growspot.pl.
 11. W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Klienta:  
 12. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju daty i wystąpienia nieprawidłowości,
 13. żądania Użytkownika,
 14. danych kontaktowych składającego reklamację.
 15. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

§ 4 

Prawa i obowiązki Operatora usługi

 1. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika. 
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Platformy, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.  
 3. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. 

§ 5 

Konto Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do skorzystania z usług operatora EasyCart w celu zakupu dostępu do Platformy oraz Ścieżek Edukacyjnych oraz utworzyć konto na platformie www.Circle.so w celu uzyskania dostępu do zakupionych treści. Szczegółowe zasady zakupu dostępne są w Regulaminie Sklepu Internetowego www.GrowSpot.pl.
 2. Platforma Circle.so wykorzystuje dane pozyskane w formularzu rejestracji, czyli: 
 3. imię i nazwisko / nazwę firmy,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. hasło, składające się z minimum 8 znaków, w tym wielkiej litery i cyfry.
 6. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta użytkownika na stronie www.Circle.so.

§ 6 

Prawa autorskie

 1. Operator oświadcza, że na podstawie odrębnych umów podpisanych z prelegentami posiada niezbędne prawa autorskie do korzystania z materiałów zamieszczanych na Platformie na podstawie udzielonych licencji. 
 2. Operator zobowiązuje się, że wszelkie materiały udostępnione na Platformie w ramach Ścieżek Edukacyjnych będą zgodne z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami. 
 3. Użytkownik kupując Kurs nie otrzymuje do niego praw, w tym w szczególności nie przysługuje mu prawo do: 
 4. rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 
 5. zwielokrotniania, włączając w to prawo do to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z innymi utworami lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie;   
 6. rozporządzania materiałami udostępnionymi w ramach Kursu i ich opracowaniami, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich. 
 7. Naruszenie postanowień §6 ust. 3 niniejszego regulaminu będzie stanowiło podstawę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Operatora. 

§ 7

Warunki zawierania i wykonania umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Operatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia na Stronie Internetowej www.GrowSpot.pl.
 2. Dostęp do Platformy zostaje udzielony na okres wybrany przez Użytkownika w trakcie zakupu.
 3. Dostęp do Platformy zostanie umożliwiony po zapłacie stosownej ceny zgodnej z aktualnym cennikiem, nie później niż 48 godzin po dokonaniu płatności. 
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy zawierającej warunki korzystania Platformy następuje poprzez: 
 1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Internetowej www.GrowSpot.pl
 2. przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail. 
 1. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Operatora. 
 2. Zakup dokonywany jest w Cyklu rozliczeniowym lub w formie płatności jednorazowej. Użytkownik w momencie zakupu jest poinformowany o automatycznym odnowieniu płatności w przypadku braku anulacji oraz o terminie, do kiedy należy dokonać rezygnacji.

§ 8

Sposoby i terminy płatności

 1. Płatność za produkt dokonywana jest przez Stronę Internetową www.GrowSpot.pl za pomocą wybranej metody płatności elektronicznej. 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące systemu płatności znajdują się w regulaminie Sklepu Internetowego www.GrowSpot.pl.
 3. Płatność dokonywana jest automatycznie w momencie wykonania przelewu, po akceptacji przez Użytkownika. Potwierdzenie dokonanej płatności powinno zostać dodatkowo przesłane na adres email, podany przez Użytkownika przy zakładaniu konta na Stronie Internetowej www.GrowSpot.pl.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał zrezygnować z korzystania z Platformy pomimo zapłaty z góry za dostęp do Kursu bez podania przyczyny związanej z zaniechaniem obowiązków Operatora Platformy, Operator nie ma podstaw do zwrotu środków wpłaconych przez Użytkownika.

§ 9 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych są Adrianna Hirsz, Justyna Świetlicka i Wioleta Urban uwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzące działalność gospodarczą pod firmą Grow Spot - Adrianna Hirsz, Justyna Świetlicka, Wioleta Urban Spółka Cywilna pod adresem al. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk, posługujące się numerem NIP: 9571148769 oraz REGON: 523130999. 
 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika są wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji usługi. 
 2. W celu realizacji usługi Użytkownik udostępnia następujące dane: 
 3. imię i nazwisko / nazwę firmy,
 1. adres zamieszkania / adres rozliczeniowy,
 2. adres mailowy. 
 3. Użytkownik ma prawo do: 
 4. sprostowania, 
 5. usunięcia,
 6. ograniczenia przetwarzania,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 8. przenoszenia danych,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 1. Ograniczenie przetwarzania przez Użytkownika poprzez niewyrażenie zgody za pośrednictwem stosownego check-box’a lub zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania nie pozwala na realizację usługi przez Operatora. 
 2. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera osobny dokument dostępny na Stronie Internetowej www.GrowSpot.pl jako Polityka Prywatności

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Operator uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Użytkownik będzie informowany o zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej stronie Platformy. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany Operator może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Platformy pomimo dokonania zapłaty.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące usług świadczonych przez Operatora mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.  
 3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.